تبلیغات
دختر باران - عشق و نفرت
دختر باران
هرچه باداباد


عشق و نفرت


سلام دوستان
امروز اومدم با یه قسمت از رمانی که دارم مینویسمش...خودم عاشق این قسمتشم...دوست داشتین بخونین و نظرتون رو بهم بگین...خیلی خوشحالم میکنین
اگر بد مینویسم یا خیلی مبتدی و احمقانه به بزرگی خودتون ببخشید...همینقدر در توانمه
و این که این یه قسمت از یه داستان 900تا 1000صفحه ای هستش که متاسفانه اواسطش هم هست فقط چون دوستش داشتم گذاشتمش توی وب وگرنه کلا قصد انتشار این نوشته های احمقانه رو ندارم
پیشاپیش از منیزیم عزیز معذرت میخوام که قولم رو شکوندم...میدونم مدتی هست نمیتونی به وبم سر بزنی ولی وقتی این پیام رو دیدی منو ببخش برای شکستن قولم
در حیاط رو باز کردم.با دیدن ماشین دایی لبخند زدم.خیلی وقت بود ندیده بودمش.در حیاط رو بستم و فاصله در حیاط تا در ورودی رو دوون دوون طی کردم...وارد خونه شدم اول دستی توی موهام کشیدم تا مرتب بشه بعد با یه صدای رسا و شاد گفتم:

-سلااااااااااااام....من رسیدم خونه

آرتین که داشت از پله های کنار در ورودی پایین میومد با دیدن من بهت زده ایستاد و با صدای بیحالی گفت:

-بهار؟؟

به تبعیت از خودش اداش رو در اوردم:

-بعله؟

با دست صورتم رو نشون داد و با تته پته گفت:

تغییر...تغییر کردی

ابروم رو دادم بالا و دست به سینه پرسیدم:

-چطور شدم؟

اومد جواب بده که صدای مامان از طبقه بالا بلند شد

-بهار؟ارتین؟...زود بیاین کتابخونه

صدای خشکش مو به تنم سیخ کرد.اشاره ای به ارتین که خودش رو جمع و جور کرده بود کردم و پرسیدم

-به نظرت چیکارمون دارن؟

دستاش رو توی جیبش فرو کرد و در حالی که به کفش هاش خیره بود شونه ای بالا انداخت.

اضطراب و تپش قلبم نوید از یه خبر بد میداد.دستام به عادت همیشگی شروع کرد به لرزیدن.سعی کردم مثل همیشه با مشت کردنشون از دیده شدن جلوگیری کنم اما انگار ارتین این رو فهمیده بود چون دست های لرزونم رو توی دستش گرفت.سرم رو بالا اوردم و با تعجب توی چشماش خیره شدم که یه لبخند ارامش بخش بهم زد و اشاره کرد بریم بالا

دروغ چرا ناگهانی اضطرابم خوابید و توی یه خلسه شیرین فرو رفتم...اما زود به خودم اومدم و به خودم نهیب زدم...با عجله دستم رو از دستش بیرون کشیدم.اخمی کردم و عجولانه جلوتر از اون به سمت کتابخونه حرکت کردم.صدای قدم هاش رو پشت سرم میشنیدم اما به خودم اجازه نمیدادم که نگاهش کنم.با رسیدن به در کتابخونه نفس عمیقی کشیدم تا استرسم رو کنترل کنم. تک سرفه ای کردم و در زدم:

-بیا داخل

صدای جدی پدر اضطراب از بین رفته ام رو برگردوند.جرات باز کردن در رو نداشتم. فهمیده بودم میخوان یه خبر بد بدن اما مثل اینکه ارتین شجاع تر از من بود و با یه حرکت در رو باز کرد.

دایی با لبخند اشاره کرد که بریم داخل .سعی کردم لبخندی روی لبم بنشونم اما بیشتر شبیه دهن کجی بود...دایی با دیدنم بلند شد و با لبخند گفت:

-سلام خانم خوشگله.

لبخند احمقانه ام رو حفظ کردم و به سمت اغوش باز شده اش رفتم:

-سلام دایی جون دلم براتون تنگ شده بود

منو توی اغوشش فشرد و گفت:

-به خونه خوش اومدی خانم کوچولو

لبخند تحلیل رفته ام رو برگردوندم و از اغوشش بیرون اومدم به دنبال اون توی اغوش عمه یا همون زندایی فرو رفتم:

-سلام عمه کرولاین دلم براتون تنگ شده بود

بوسه ای روی گونه ام کاشت:

چقدر بزرگ شدی خوشگل خانم

اینطو که قبلا فهمیده بودم یک ماهی بود که دایی و زندایی به یه مسافرت کاری رفته و تازه امروز برگشته بودند

در جواب بوسه اش بوسه ای روی گونه اش گذاشتم و از اغوشش بیرون اومدم . رو به پدر و مادرم سلام کردم.

مامان به گرمی جواب داد اما به تکون دادن سرش بسنده کرد  و اشاره کرد که بنشینم .روی مبل دو نفره کنار آرتین نشستم و منتظر به حرف هاشون شدم

بابا دست خاش رو روی میز گذاشت و اون ها رو توی هم قفل کرد سینه ای صاف کرد و با صدای بمش گفت:

-میدونین که اهل مقدمه چینی نیستم.پس سریع میرم سر اصل مطلب.همونطور که جفتتون میدونید فردا تولد بهاره.... توی اون روز من و آرش تصمیم گرفتیم نامزدی شما دو نفر رو اعلام کنیم

مات موندم...خشکم زد...چی شد؟...نامزدی؟...من؟...آرتین؟...ناخوداگاه پوزخندی روی لبم نشست...با عجله از جام پاشدم و تقریبا داد زدم:

-چی؟

بابا اخم کرد و با لحن تهدید امیزی گفت:

-جیغ نزن بهار...بشین

-اما

بابا داد زد:

-اما و اگر نداره ازتون نظر نپرسیدم...فقط تصمیممون رو اعلام کردم همین.

اینبار ارتین هم وارد عمل شد:

-شما حق ندارین از جانب ما تصمیم بگیرین

دایی جدی شد:

-فعلا که حق دارین پس بشین ارتین

من ادامه دادم:

-فکر کنم به عنوان یه انسان این حق رو دارم که خودم شوهر آینده خودم رو انتخاب کنم

اینبار مامان وارد بحث شد و با داد بهم فهموند که راهی جز قبول کردنش نیست:

-یه بار انتخاب کردی برای ابد کافیه...دیگه نمیذارم زندگیت رو به گند بکشی

مات موندم...دوباره من موندم یکه و تنها با هجوم ناجوانمردانه خاطرات بد لعنتی...بغض گلوم رو گرفته بود...تا حالا مامان سرم داد نزده بود

با صدای خفه ای نالیدم:

-اما مامان

-مامان بی مامان...بهتره برای فردا اماده باشی...فکر هرگونه نقشه هم به سرت نزنه بهار چون بد میبینی

صدای دادش باعث شده بود اشک هام شروع به ریختن بکنه

زمزمه کردم:

-این انصاف نیست

اینبار مامان آروم اما با جدیت گفت

-لرزوندن تن و بدن من چی؟انصافه؟این انصافه که 2 سال تمام تن و بدن منو لرزوندی و گند زدی به زندگیت و زندگیم؟

پوزخندی به وسعت تمام بی مهری ها و بی خبری هاش زدم...دیگه کنترلم دست خودم نبود لرزش دست هام به سر حد خودش رسیده بود ودرونم یه کوه اتش فشان اماده انفجار:

-فقط منو میبینید؟من گند زدم به زندگی شما؟پس شماها چی؟هیچکاری نکردین؟اون روزی که منو کبود گوشه خیابون پیدا کردین هیچ از خودتون پرسیدین چی  شده؟اون روزی که یه دختر 8 ساله رو تنها فرستادین المان چی؟درباره چیزی فکر کردین؟اون روزی که...

حرفام رو قطع کردم  دوباره پوزخند زدم ادامه دادم:

-نه...نه چرا باید فکر میکردین راجب این چیزا وقتی چیزای مهم تری وجود داره...مثلا خلاص شدن از دست یه بچه مزاحم 8 ساله تا به خوشی های خودتون مهمونی های وقت و بی وقتتون و خیلی کارهای دیگه اتون برسید...من این وسط چه اهمیتی دارم؟اینجا فقط شما مهم هستین و آبروتون...من فقط یه فرد بدون اختیارم...یه عروسک خیمه شب بازی میون شماهایی که فقط خودتون رو میبینید

حرکاتم هیستریک بود و هیچ اختیاری  روشون نداشتم وسط گریه قهقه ای زدم و گفتم:

-اصلا چرا اینا رو به شما میگم...من که یه عمر خفه خون گرفته بودم...باشه بقیه اش  هم خفه خون میگیرم...من یه عمر خفه خون گرفته بودم اینم روش

محکم با دستکوبیدم توی دهنم...طعم شور خون رو احساس میکردم...چنگی به موهام زدم و اونا رو به عقب روندم...همه از حرفام تو بهت بودن ولی بابا زودتر به خودش اومد و با داد بهم فهموند باز هم خودشون رو به نفهمی زدن:

-زودتر برو توی اتاقت...همین که گفتم...این ازدواج باید اتفاق بیوفته

جیغی از روی عصبانیت زدم و عقب گرد کردم که برم. با دیدن آرتین پشت سرم اون رو به کناری هول دادم و از سر راهم کنارش زدم..درکتابخنه رو به شدت به هم کوبیدم و به اتاقم رفتم...اشک هام پی در پی میریختن و کنترلی روشون نداشتم.زنگ موبایلم روی اعصابم بود از توی کیفم درش اوردم...با دیدن اسم لوسی روی صفحه فرو ریختم...با صدای بلند با خودم حرف میزدم:

-حالا جواب لوسی رو چی بدم؟

-اون فکر میکنه بهش خیانت کردم

ذهنم رفت عقب تر.ماجرای دیروز:

-هری به خدا تقصیر من نیست...من از قصد این کارو نکردم

عقب تر

-کریس ولم کن لعنتی...تو رو خدا دست بهم نزن...چی از جونم میخوای لعنتی؟

صدای بحث و دعوای ارتین با دایی کاملا به گوشم میرسید...پس اونم راضی نیست

پوزخندی زدم:

-نبایدم راضی باشه...دیگه کی بره با دخترا هرز بپره

عقب تر

-ماری تو رو خدا بیا بریم...همه چیز رو انجام دادم آماده اس...فقط بیا بریم...بیا از این جهنم دره خلاص بشیم

عقب تر

-نازنین چشمات رو باز کن...و رو خدا چشمات رو باز کن...لعنتی به خاطر خدا یه بار دیگه این لعنتیا رو باز کن

خاطره ها یکی پس از دیگری به صورتم سیلی میزدنو رد میشدن..دستام رو توی موهام فرو کردم و هق زدم...جیغ  زدم:

-من این کارو نکردم...به خدا تقصیر من نبود...من بی تقصیرم

صدای نگران آرتین رو پشت در میشنیدم:

-همش تقصیر شماهاس...بهار درو باز کن...چی شدی دختر

صدای در زدنش روی اعصابم بود.جیغ کشیدم:

-ولم کن...تنهام بذار...بذار به درد خودم بمیرم

گوشی یه سره زنگ میخورد و روانم رو به هم میریخت...با حرص کوبیدمش توی شیشه اتاق...صدا خورد شدنش ارومم کرد

ولی انگار همین صدا افراد پشت در رو جری تر و مصمم تر کرد برای جویا شدن احوالم

دایی – بهار این در لعنتی رو باز کن...خوبی؟

ارتین – به خاطر خدا بهار یه چیزی بگو...جیغ بزن...هرچیزی...فقط بگو که سالمی...صدای چی بود لعنتی

جیغ زدم –ولم کنین...تو رو به همون خدایی که میپرسید قسمتون میدم تنهام بذارین

آرومتر شده بودم.خاطره ها ولم کرده بودن ولی اشک هام هنوز دیوانه وار میریختن...از جام بلند شدم و از توی کیفم که روی زمین انداخته بودمش چندتا قرص در اوردم چشم چشم کردم تا پارچ و لیوان رو توی اتاقم پیدا کنم...با دیدنش روی اصلی به سمتش رفتم حوصله ریختن توی لیوان رو نداشتم پس یه سره با آب پارچ قرص هام رو فرو دادم...نگاهی به پارچ توی دستم کردم و توی یه حرکت کوبیدمش به دیوار...صدای خورد شدنش باعث ارامش روح بیمارم شد...خنده هیستریکی کردم و لیوان کنارش رو برداشتم...محکم کوبیدمش روی زمین...قاب عکس ها رو که روی میز گوشه اتاق بود توی یه حرکت انداختمشون...صندلی ها...میز کوچیک چای خوری ام اباژور همه رو میکوبوندم روی زمین...کم کم بی حال شدم. با قدم های لرزون و نامیزون از میون هزاران خورده شیشه خودم رو به تخت رسوندم...با بی حالی خودم رو روی تخت انداختم...حتی حال نداشتم پالتوم رو از تنم در بیارم

دیگه صدایی از پشت در نمی شنیدم...احتمالا فهمیده بودن چقدر خرابم که کاری بهم نداشتن...چشمام داشت سنگین میشد که یه صدایی سکوت سنگین خونه رو شکوند

-بهار...عزیزم...خواهرم...خوبی؟

خودش بود...هری بود...از روی تخت بلند شدم و به سمت در پرواز کردم...با شتاب در رو باز کردم و جلوی چشمای متعجب همه خودم رو توی اغوشش انداختم.مثل قدیم شروع کردم به شکایت کردن از همه:

-هری...میخوان منو عروس کنن...چرا نمیفهمن من نمیخوام...خب اگه من اضافی ام میرم...واسه همیشه میرم به هیچ کسم نمیگم کس و کارم کیان...فقط میرم...تو رو خدا تو بهشون بگو ولم کنن...تو رو خدا تو بگو راحتم بذارن...چرا انقدر عذابم میدن

سرم رو توی سینه اش قایم کرده بودم و شکایت میکردم...عین دختر کوچولوها...حلقه دستاش رو دور کمرم تنگ تر کرد و من بیشتر احساس امنیت کردم...توی یه حرکت من رو کامل توی اغوشش گرفت و رفت توی اتاق...صدای شیشه خورده های کف اتاق حالا سوهان روح ضعیفم بود که بالاخره قطع شد...منو روی تخت گذاشت و کمکم کرد پالتو و نیم لباس روی تاپم رو در بیارم...کفش هام رو هم از پام در اورد و کمک کرد دراز بکشم...دستی لای موهام کشید و از کنارم بلند شد...با ترس پایین اور کتش رو گرفتم و با بغض گفتم:

-تو رو خدا تو دیگه نرو

لبخند ارامش بخشی زد و دستم رو توی دستاش گرفت...خم شد و بوسه ای روی دستم زد:

-نمیرم عزیزم.میخوام در اتاقت رو ببندم.

و من تازه متوجه باز بودن در شدم.

قیافه نگران ارتین دایی و زنندایی رو دیدم اما بابا با همون قیافه سردش بهم خیره شده بود...نگاهم افتاد به مامان ولی اون سریع رو ازم برگردوند پوزخندی روی لبم نقش بست...همیشه همین کارو میکرد...هربار که کار بدی میکردم بدون دعوا ازم رو برمیگردوند و این باعث میشد احساس عذاب وجدان کنم...مثل همین حالا که به خودم نهیب میزدم تو مایه ابروریزی بهار...خیلی احمقی...قلبم فشرده تر شد.اما هری اجازه فکر کردن بیشتر رونداد و این اتصال تلپاتی بین من و مامان رو با بستن در از بین برد

اومد کنارم روی تخت نشست. دستی به موهام کشید:

چی شده بهارکم...دوست داری حرف بزنی؟

بغض صداش قلبم رو بیشتر فشرد...نگاه خیسش غصه رو فریاد میزد...دلم نمی میخواست بیشتر عذابش بدم اما داشتم میترکیدم:

-هری...مامان میخواد...منو...ینی فردا...هری

هق هقم و کم اوردن نفس مانع از این میشد که درست حرف بزنم و این اعصابم رو خورد میکرد...حرصی پوفی کردم و چنگی به موهام زدم که باعث شد هری دوباره منو توی بغلش  بگیره

-هیس ...اروم باش عزیزم...فهمیدم...نمیخواد ادامه بدی...اروم باش خانومی...اروم باش موشی

خیلی وقت بود موشی صدام نزده بود...ناخواسته لبخندی روی لبم نشست اما با اومدن افکار روان پریشانه ام محو شد

-من...جواب...ل...لوسی...من...به لوسی...چ...چی...بگ...م

هری منو بیشتر توی اغوشش فشرد و توی گوشم زمزمه کرد:

-امشب رو بخواب...به هیچی فکر نکن...بذار اروم تر بشی بعدا راجبش حرف میزنیم.

سری تکون دادم و توی اغوشش اروم گرفتم.به وضوح صدای تپش اروم و منظم قلبش رو میشنیدم.صدای پچ پچ آرومش در گوشم بیشتر ارومم میکرد:

- به هیچی فکر نکن...متاسفم دوباره تنهات گذاشتم...دیگه هیچوقت تنهات نمیذارم

خواستم بهش چیزی بگم ولی نفس های سنگین شده ام اجازه نداد...دستم رو روی گلوم گذاشتم و سعی کردم نفسم رو ازاد کنم اما نشد..لعنت به این آسم لعنتی...انگار متوجه شد که از توی کشوم اسپری ام رو در اورد.وقتی نفسم سر جاش اومد دیگه خبری از هق هق نبود...نگام رو به جنگل سبز چشماش دوختم و هراسون گفتم:

-مامان میگه تقصیر منه هری...اما تو که میدونی چرا کریس رو وارد زندگیم کردم...هری تو فهمیدی اما تذکر دادی که اشتباه میکنم...اره میدونم کارم بد بوده میدونم حق با تو بوده میدونم گند زدم به زندگی خودم و نازنین و ماری...اما...اما من بچه بودم...هیچکس ر نداشتم بهش راه درست رو نشون بده...تو عصبانی شدی منو ترک کردی...من کسی رو نداشتم...من نفهم بودم...هری من به خاطر یه عشق احمقانه و بچگانه که به ارتین داشتم تمام دنیای کودکانه ام رو باختم...تمام زندگیم رو باختم...تنها دوستام رو باختم...من هیچی ندارم الان...هری من گند زدم به خاطر یه عشق احمقانه...قبول دارم...ولی نمیخوام دوباره گند بزنم به همه چیز...کاش میفهمیدن...فراموش کردنش به قیمت زندگیم تموم شد...نمیخوام دوباره شروع بشه...خودشون رو زدن به نفهمی اما من نیاز دارم یکی منو بفهمه...درکم کنه...من خیلی تنهام

-بهارم گوش بده...همش تقصیر تو نبود عزیزم...مقصر منم بودم...نباید تنهات میذاشتم...نباید میرفتم...من واقعا متاسفم...تو رو خدا آروم بگیر

دست لرزونم رو روی بینیم گذاشتم:

-هیس...میشنوه...اون همیشه میشنوه...هری من دیوونه میشم...اگه دوباره این حس برگرده دیوونه میشم...هری تو که میدونی اون منتظره بفهمه من از چی خوشم میاد...از چی بدم میاد اون موقع که ازش خوشم میومد بهم ندادش حالا که ازش متنفرم پرتش کرده تو بغلم

هری گیج پرسید:

-کی؟

اشاره کردم به آسمون

-همونی که توی یه کاخ بزرگ اون بالا زندگی میکنه...همون که از اولم منو یه اشغال آفرید....همون که از من متنفره

چشمای خوشگلش گرد شد:

-خدا؟

جیغ زدم:

-اسمشو نبر

چشماش رو بست و آروم زمزمه کرد:

-باشه..باشه تو فقط آروم باش

قرص ها انگار تازه داشتن اثر میکردن...حسابی گیج و مست خواب بودم

نگاه گیج و مخمورم رو بهش دوختم و با صدای گشیده ی ناشی از خوابم گفتم:

-خوابم برد نری ها

لبخند پر از دردی زد و گفت:

هنوزم مثل بچگی هاتی...بخواب موشیوووتا خود صبح پیشتم

از توی اغوشش بیرون اومدم و روی تخت دراز کشیدم بلند شد اور کتش رو در اورد و به چوب لباسی گوشه اتاق که برعکس تمام وسایل واژگون نشده بود اویزون کرد و دوباره برگشت سمت تختم...کفش هاش رو در اورد و کنارم روی تخت دراز کشید...سرم رو روی بازوش گذاشت.کشیده شدن پتو روی تنم به منزله بیهوش شدنم بود.من بودم و سیاهی و کابوس لعنتی شبانه ام با چاشنی گریه های همیشگی توی خواب...

طبقه بندی:
? نوشته شده در سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 06:08 ق.ظ توسط دختر باران : نظرات()


Design By : Bia2skin.ir